نصب تابلوها و تجهیزات ترافیکی تقاطع غیر همسطح شهید الله دادی

مدیرعامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری کرمان از نصب تابلوها و تجهیزات ترافیکی تقاطع غیر همسطح شهید الله دادی خبر داد.

علی زنگی آبادی گفت:با توجه به مراحل پایانی اجرای تقاطع غیر همسطح شهید الله دادی و شروع آسفالت،همزمان کار نصب تابلوهای هشدار دهنده بر روی عرشه و مسیرهای اطراف و زیرگذر این پل آغاز شده است.

وی افزود:نصب تابلوهای این پلبا توجه به جانمایی انجام شده توسط کارشناسان فنی ترافیکو نظارت مستقیم معاون فنی و اجرایی سازمان آغاز گردیده و با هماهنگی معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداریدر حال انجام است.